Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ortho Communications & Science BV

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017

1. Algemeen

1.1 De koper van producten zal verder worden aangeduid als koper.
1.2 De producten die verkrijgbaar zijn via Ortho Communications & Science BV, worden aangeduid als product.
1.3 Op verzoek zendt Ortho Communications & Science BV u een schriftelijk exemplaar. Of u kunt deze algemene voorwaarden onder aan de pagina downloaden als PDF bestand via onze website.
1.4 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van Ortho Communications & Science BV.

2. Verbinding met online bestellen

2.1 Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn onafscheidelijk verbonden met de online winkel van www.ortho.nl. Wanneer de koper een bestelling via onze online winkel plaatst gaat men automatisch akkoord met onze betalings- en leveringsvoorwaarden zoals hier uiteen zijn gezet.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en producten van Ortho Communications & Science BV.
3.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien Ortho Communications & Science BV deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
3.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door Ortho Communications & Science BV verstrekte gegevens zijn indicatief en binden haar niet.
3.4 Ortho Communications & Science BV heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
3.5 Naast deze algemene voorwaarden kan Ortho Communications & Science BV aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4. Prijzen

4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn inclusief bezorging aan huis volgens de voorwaarden van Postnl, inclusief BTW in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in drukwerk behouden hun geldigheid gedurende een half jaar na datering; daarna zijn prijswijzigingen voorbehouden.

5. Betaling

5.1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking of doormiddel van Ideal.
5.2. Voor het geval dat Ortho Communications & Science BV een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag (14 dagen na aflevering bij koper) heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Ortho Communications & Science BV verschuldigd conform de geldende (handels) rente over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt gerekend.
5.4. Ortho Communications & Science BV is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Ortho Communications & Science BV hiertoe is overgegaan, zullen alle kosten hiervoor bij de koper in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom rekening houdend met de geldende staffelmethode conform de WIK (Wettelijke Incasso Kosten) met een minimum van € 40,-.
5.5. Het eigendom van geleverde producten door Ortho Communications & Science BV wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
5.6. De in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling, tenzij anders is overeengekomen.

6. Verzending

6.1. De producten reizen voor risico van de koper (af magazijn). De koper draagt ook het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
6.3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar Ortho Communications & Science BV . De verzendkosten e.d. zijn voor rekening van de koper.
6.4. In geval de koper de producten geweigerd heeft, heeft Ortho Communications & Science BV het recht een factuur te sturen voor de door Ortho Communications & Science BV gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering.

7. Levering en retourrecht bij koop op afstand

7.1. Levering vindt plaats middels verzending van uw bestelling binnen maximaal 10 werkdagen vanaf de betalingsbevestiging, na ontvangst en inspectie van het product. Mocht de levertijd de 10 werkdagen overschrijden, dan krijgt de koper hierover bericht met de opgave van reden van vertraging.
7.2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Bestellingen die geplaatst worden bij Ortho Communications & Science BV kunnen enige levertijd hebben, dit komt door een aantal redenen:* Ortho Communications & Science BV kan in bijna alle gevallen uit eigen magazijn leveren. Daar waar dat niet kan en van de distributeur producten moeten worden teruggehaald, kan de levertijd wat langer zijn.* Producten kunnen geimporteerd worden waardoor Ortho Communications & Science BV afhankelijk is van de leveringstijd van andere leveranciers.* Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Ortho Communications & Science BV te starten.
7.3. Gemiddelde leveringstermijn in de praktijk is 2 werkdagen na betaling binnen Nederland. De levertermijn naar het buitenland kan variëren van 2 tot 14 dagen.
7.4 Is de bestelling niet hetgeen u heeft verwacht dan kunt u de bestelling bij een online aankoop gratis retourneren. De termijn hiervoor bedraagt 14 dagen. U krijgt dan binnen 30 dagen uw geld teruggestort. E-books kunnen helaas niet geretourneerd worden.

8. Reclames

8.1 De cliënt wordt geacht de door l Ortho Communications & Science BV geleverde goederen/diensten binnen twee weken na ontvangst te hebben goedgekeurd.
8.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 21 dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht bij Ortho Communications & Science BV, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen.
8.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal Ortho Communications & Science BV in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
8.4 Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.
8.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.8.6 Bij terugzending van de ongeopende verpakking, waarvan de kosten voor rekening van cliënt zijn, zal Ortho Communications & Science BV de factuur crediteren of de incasso storneren.

9. Overmacht

9.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Ortho Communications & Science BV redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Ortho Communications & Science BV geen invloed kan uitoefenen.
9.2 Indien Ortho Communications & Science BV ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de bestelling van de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting vijf weken heeft geduurd, de bestelling te annuleren.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichting van Ortho Communications & Science BV om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is Ortho Communications & Science BV nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
10.2 De aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elk geval, indien cliënt Ortho Communications & Science BV niet binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
10.3 Ortho Communications & Science BV is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan Ortho Communications & Science BV beschikbaar gesteld en door Ortho Communications & Science BV verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.
10.4 De eventuele aansprakelijkheid van Ortho Communications & Science BV voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.
10.5 De Ortho Communications & Science BV is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onbedoeld of onverantwoordelijk gebruik van de geleverde artikelen.
10.6 Cliënt is gehouden bestellingen niet in handen te stellen van kinderen jonger dan 36 maanden. Ortho Communications & Science BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen hiervan.

11. Intellectueel eigendomsrecht

11.1 Het auteursrecht op alle door Ortho Communications & Science BV aan de cliënt geleverde software blijft berusten bij Ortho Communications & Science BV of de door Ortho Communications & Science BV ingeschakelde bedrijven en individuen.
11.2 Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de bestelling blijven bij Ortho Communications & Science BV. Cliënt zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

12. Ontbinding

12.1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Ortho Communications & Science BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd/hij in staat van faillissement wordt verklaard, bij surseance van betaling aanvraagt dan welaan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbied, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer van de producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Ortho Communications & Science BV tot zijn laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
12.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Ortho Communications & Science BV het recht, zonder een ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.3. Ortho Communications & Science BV is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
12.4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij/zij te allen tijde eerst Ortho Communications & Science BV schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
12.5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
12.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door Ortho Communications & Science BV verrichte prestaties en heeft Ortho Communications & Science BV onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

13. Wet op Privacy

13.1. De door de koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Ortho Communications & Science BV. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen. Ortho Communications & Science BV probeert de koper hierdoor beter te informeren inzake leveringen en/of vertragingen van items.
13.2. Ortho Communications & Science BV maakt geen gebruik van het emailadres van de koper om een mailing/nieuwsbrief te versturen. Voor onze mailing/nieuwsbrief dient de koper zich zelf op te geven.
13.3. De bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de transacties ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Mocht de koper ooit iets in de bus en/of per email ontvangen waarvan men weet dat de gegevens bij ons vandaan komen laat ons dit dan altijd weten! We verstrekken nooit (e-mail)adressen aan derden t.b.v. commerciele doeleinden.

14. Garantiebepalingen

14.1 Er is behoudens het ter zake gestelde in het Europees consumentenrecht geen sprake van garantie op de geleverde goederen.

15. Rechtsgebied

De verbintenissen tussen Ortho Communications & Science BV en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands Recht.