Electromagnetische straling

straling afkomstig van radars, zendmasten en satellieten. Is een stressor. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van electromagnetische straling op de gezondheid. De weinige onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, geven tegenstrijdige resultaten. Een onderzoek in de New England Journal of Medicine (1997;3371) geeft geen verband met leukemie, terwijl een ander onderzoek in hetzelfde jaar in Epidemiology (1997;8384389) wel een verband liet zien. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het aantonen van wél een verband moeilijker is dan van geen verband.